تصفح

Comune di
Villorba
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

30/11/2018     Refezione Scolastica
MENU SCUOLA INFANZIA

Si allega il menù per le Scuola Infanzia valido dal 10/12/2018 al 18/01/2019

MENU

30/11/2018     Refezione Scolastica
MENU SCUOLE PRIMARIE

Si allega il menù per le Scuole Primarie valido dal 10/12/18 al 18/01/2019

MENU

23/11/2018     Refezione Scolastica
MODIFICA MENU' 23/11/2018 SCUOLE PRIMARIE

A TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE DI VILLORBA

Con la presente per comunicare che, a causa di un errore di stampa, il secondo di oggi fettina di tacchino è errato, viene servito: PROSCIUTTO COTTO

Ci scusiamo per il disagio.

 

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى